ALGEMENE VOORWAARDEN Van Egdom Security B.V. / Van Egdom Groep B.V.

 

1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle door Van Egdom Security/Van Egdom Groep (hierna te noemen VES/G/G) gesloten of te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts voor zover door VES/G schriftelijk aanvaard en dan slechts voor de incidentele opdracht/levering waarvoor zij zijn overeengekomen, zodat zij geen terugwerkende kracht hebben of gelden voor latere opdrachten of leveringen.
 2. Als VES/G niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat VES/G het recht verliest om stipte naleving van deze bepalingen te verlangen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan opdrachtgever verstrekte versie van deze voorwaarden.

2 AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend, evenals mededelingen over hoedanigheden en dergelijke van diensten/producten en betreffende levertijden.
 2. Een prijsopgave is twee maanden gelding, tenzij uit de aanbieding anders blijkt, externe verhogingen zoals BTW voorbehouden.

3 OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten binden pas na schriftelijke bevestiging door VES/G.
 2. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn niet fataal. Bij termijnoverschrijding kan Opdrachtgever VES/G schriftelijk in gebreke stellen. VES/G moet daarbij een redelijke termijn krijgen om alsnog de overeenkomst uit te voeren.

4 UITVOERING

 1. De klant moet inzage geven in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 2. Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van de opdrachtgever zal de opdrachtgever, als VES/G daarom verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen.
 3. VES/G is verplicht niet-publiek toegankelijke gegevens van de opdrachtgever, waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennisneemt en die door de opdrachtgever als geheim te houden zijn gekenmerkt, alsmede de aan de opdrachtgever gerapporteerde resultaten van hun onderzoek, geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt niet als zij ernstig gevaar voor personen constateert. In dat geval treedt zij met de opdrachtgever in overleg, alvorens de gevaartoestand mede te delen aan de betrokkene(n) en/of bevoegde autoriteiten.
 4. De opdrachtgever heeft op de resultaten van de werkzaamheden van VES/G slechts het recht voor intern gebruik en erkent niet gerechtigd te zijn deze resultaten zonder toestemming van VES/G aan derden over te dragen.
 5. Opdrachtgever en allen (medewerkers en derden) die namens haar aan de activiteiten (waaronder trainingen, opleiding, praktijknabootsingen etc.) van VES/G deelnemen, zullen zich strikt houden aan de aanwijzingen van VES/G en haar medewerkers ter plaatse.

5 PRIJZEN EN BETALING

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle in aanbieding genoemde prijzen excl. omzetbelasting. Is in de aanbieding een richtprijs opgenomen, dan zal het te betalen bedrag worden bepaald door nacalculatie.
 2. Opdrachtgever mag door hem te betalen declaraties niet verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij incassokosten verschuldigd cf. de Wet Incasso Kosten, alsmede over het totaal verschuldigde bedrag de wettelijke rente. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd. Is opdrachtgever consument, dan wordt eerst een veertiendagenbrief verstuurd om gelegenheid te geven zonder kosten/rente alsnog te betalen.
 4. Betaalt Opdrachtgever niet tijdig, dan kan VES/G na aankondiging alle werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten tot hij alles dat hij aan VES/G verschuldigd is, betaald heeft. VES/G kan opdrachtgever ook verbieden om door VES/G opgestelde documenten te gebruiken totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan VES/G verschuldigd is, betaald heeft.
 5. Als Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, laat hij dit binnen 14 dagen na desbetreffende factuurdatum schriftelijk/per mail en gemotiveerd aan VES/G weten.
 6. Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van opdrachtgever, heeft VES/G het recht alle overeenkomsten of het gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies, dat hierdoor voor VES/G mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering, welke VES/G op de opdrachtgever heeft, totaal en terstond opeisbaar.

6 ANNULERING

 1. Bij annulering van een overeenkomst, binnen 14 dagen voor aanvang, is de klant gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van VES/G op vergoeding wegens winstderving.
 2. De opzegtermijn voor overeenkomsten van een jaar bedraagt 3 maanden; als de overeenkomst niet uiterlijk 3 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd wordt deze telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

7 OVERMACHT

 1. VES/G is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht als daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van VES/G, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VES/G komt.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc.
 3. Tijdens de overmachtsituatie aan de zijde van VES/G worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opgeschort.
 4. Als nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, heeft VES/G het recht om de overeenkomst van partijen te ontbinden zonder dat een partij recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Als VES/G haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kos-ten.

8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname door opdrachtgever (waaronder ook haar medewerkers of derden namens haar) aan activiteiten van VES/G, waaronder mede trainingen op door VES/G aan te wijzen locatie, geschiedt geheel voor risico van opdrachtgever. VES/G of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel.
 2. VES/G is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VES/G is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Als VES/G aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is dit beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat deel van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende 1 kalendermaand. De verplichting tot schadevergoeding is hoe dan ook nooit groter dan het bedrag van de betreffende uitkering van haar verzekeraar dan wel waarvoor VES/G redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 4. VES/G is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt enkel verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VES/G aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VES/G toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. VES/G is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Aansprakelijkheid vervalt in ieder geval als VES/G niet binnen 1 jaar na de ontdekking van een gebeurtenis/omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van die aanspraak aantoonbaar in kennis is gesteld.
 6. De hier opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, grove nalatigheid of grove roekeloosheid van VES/G.
 7. Opdrachtgever vrijwaart VES/G voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan VES/G toerekenbaar is. Als VES/G uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden VES/G zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan mag VES/G, zonder ingebrekestelling, zelf daartoe overgaan. Alle kosten (waaronder juridische bijstand) en schade voor VES/G en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Op-drachtgever.

9 OPSCHORTING, ONTBINDING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. VES/G mag nakoming van verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, als Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst VES/G ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van VES/G kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Ook mag VES/G de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden bij omstandigheden van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Als de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden zijn vorderingen van VES/G op Opdracht-gever onmiddellijk opeisbaar. Als VES/G nakoming van haar ver-plichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Als VES/G tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Als de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft VES/G recht op vergoeding van de schade, en de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtge-ver niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag VES/G de overeenkomst terstond en met directe ingang buitenge-rechtelijk opzeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VES/G op Opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

10 SLOTBEPALINGEN

 1. Nietigheid of ongeldigheid van delen van de voorwaarden laten de geldigheid van de andere voorwaarden onverlet. Als één of meer bepalingen hier op enig moment geheel/deels nietig zijn of vernietigd worden, blijft het verder hier bepaalde van toepassing. Partijen zullen dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij ze zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.
 2. Voor consumenten gelden deze voorwaarden alleen voor zover ze niet ten nadele afwijken van dwingend consumentenrecht.
 3. De opdrachtgever vrijwaart VES/G steeds voor alle gevolgen als VES/G door uitvoering van zijn opdracht inbreuk zou maken, of aangeklaagd zou worden wegens inbreuk op octrooi- of andere industriële eigendomsrechten van derden.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen met VES/G, is alleen Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of deels in het buitenland uitvoering wordt gegeven of opdrachtgever daar zetelt of woont. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 5. Geschillen zullen – eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de Kantonrechter in het arrondissement van VES/G. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering). Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VES/G en door VES/G bij de uitvoering betrokken derden, 1 jaar.

DISCLAIMER

Van Egdom Security BV heeft deze website gemaakt ter verstrekking van informatie over haar dienstverlening. De informatie op deze website mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Egdom Security BV.

Alle beeldmateriaal op deze website is eigendom van Van Egdom Security BV  of van derden die Van Egdom Security BV toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Gebruik, reproductie, vertaling of overname naar een andere website of anderszins is strikt verboden.

Bezoekers van deze website mogen materiaal kopiëren voor privégebruik maar reproductie van materiaal op deze website, zonder toestemming van Van Egdom Security BV, is strikt verboden.

Blijf 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief